Oosterland, Jonkersweg 3 - Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Jonkersweg 3, Oosterland’, met identificatienummer NL.IMRO.1676.00296BphOL127710-VA01, van 2 november tot en met 14 december 2020 ter inzage ligt.

<h1>Oosterland, Jonkersweg 3 - Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan</h1>

U kunt het digitale bestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen de stukken in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. Deze kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien: daarvoor dient u eerst via de receptie een afspraak te maken via (0111) 452 111. Ook kunt u een pdf-versie van het bestemmingsplan aanvragen via de gemeentelijke website: https://www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente

Het plan

Het plan heeft betrekking op het perceel aan de Jonkersweg 3 in Oosterland. De onderdelen van het plan betreffen:

  • het draaien van het bouwvlak;
  • het uitbreiden van de minicamping naar 25 standplaatsen waarvan 20 niet-permanente standplaatsen en 5 permanente standplaatsen;
  • het plaatsen van een waterbassin;
  • en het slopen en verplaatsen van de bestaande bedrijfswoning.

Reageren

Van 2 november tot en met 14 december 2020 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt – indien er geen sprake is van een voorlopige voorziening - op 15 december 2020 in werking.