Bestemmingsplan Brouwerseiland naar de raad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 oktober 2020 in zijn vergadering het bestemmingsplan voor Brouwerseiland behandeld en legt het nu voor aan de gemeenteraad.

<h1>Bestemmingsplan Brouwerseiland naar de raad</h1>

Het college verzoekt de gemeenteraad een besluit te nemen omtrent vaststelling van het bestemmingplan Brouwerseiland. Op 26 oktober wordt er een commissievergadering belegd om dit onderwerp te behandelen. Op 5 november neemt de raad een besluit over het bestemmingsplan. Daarmee komt er duidelijkheid over de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van dit bijzondere recreatie concept aan de Brouwersdam.

Bestemmingsplan

De Raad van State heeft een eerdere versie van het bestemmingsplan vernietigd en aangegeven op welke onderdelen het bestemmingsplan niet juridisch houdbaar was. De kritische punten van de Raad van State (waaronder aanpassing van het bestemmingsplan aan de uitkomsten van het windonderzoek) zijn aangepast in het nieuwe bestemmingsplan en aanvullend zijn nog enkele aanpassingen gedaan.

Natuurvergunning

Naast het bestemmingsplan is voor Brouwerseiland ook een natuurvergunning nodig. Voor die vergunning is de provincie Zeeland bevoegd gezag. De provincie heeft (ambtelijk) kenbaar gemaakt dat er vooralsnog geen concreet zicht is op het verlenen van de natuurvergunning. Die vergunning is in alle gevallen nodig om met de realisatie te kunnen starten, maar in het kader van het bestemmingsplan kan de gemeente zich zelfstandig een oordeel vormen over het onderdeel ‘natuur’.

Emissieloos recreatieconcept

In augustus 2020 liet Brouwerseiland B.V. het college weten in te zetten op een vrijwel volledig emissieloos recreatieconcept. De kopers en huurders van de recreatiewoningen worden volgens het nieuwe bestemmingsplan verplicht om met een elektrische auto het plangebied te betreden. Voor ‘dagrecreanten’, zoals mensen die met de rondvaartboot willen varen of alleen een horecagelegenheid willen bezoeken, wordt een transferium nabij Marina Port Zelande beschikbaar gesteld. Hier kan men, als het om een bezoek per auto gaat, de auto parkeren en vervolgens naar het plangebied worden gebracht per elektrische auto. Ook de aanlegplaatsen aan het water zijn slechts bereikbaar met elektrische boten.

Met deze aanpassing toont Brouwerseiland ambitie, die aansluit bij de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Maar het college had ook nog veel vragen, nu een dergelijk concept in Nederland nog nauwelijks ontwikkeld is. Vanwege de grote ruimtelijke en maatschappelijke gevolgen heeft het college onlangs Bureau Over Morgen gevraagd onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar het elektrificatie concept, nadat Brouwerseiland B.V. zelf reeds het nodige deskundigenonderzoek bij de gemeente had aangeleverd. De gemeenteraad moet uiteindelijk afwegen of zij het elektrificatieconcept afdoende onderbouwd vinden om tot vaststelling van het bestemmingsplan over te gaan.

Belanghebbenden

In de vorige beroepsprocedure zijn door de Raad van State diverse organisaties aangemerkt als belanghebbende. Het college heeft deze partijen eind juli het concept bestemmingsplan toegezonden en een termijn van drie weken gegund om te reageren. In totaal heeft de gemeente negen reacties ontvangen. Zes daarvan zijn ingediend door personen of organisaties die eerder niet als belanghebbende zijn aangemerkt door de Afdeling. De afgelopen periode zijn alle ingediende reacties beoordeeld, beantwoord en zo nodig verwerkt in het bestemmingsplan.