Strandvignet krijgt in 2020 geen vervolg

Na de pilot van het Strandvignet in 2018 en 2019 is een evaluatie uitgevoerd. Ondanks dat de pilot goed is ontvangen bij de gebruikers, is besloten om niet door te gaan met het Strandvignet en de pilot te beëindigen met ingang van het seizoen 2020.

<h1>Strandvignet krijgt in 2020 geen vervolg</h1>

Op dit moment is er geen geld om het verlies van inkomsten te dekken binnen de huidige gemeentebegroting.

Het preventief toezicht van Gedeputeerde Staten (GS) staat niet toe om besluiten te nemen die negatieve financiële gevolgen hebben, tenzij het gaat om zaken die onuitstelbaar of onontkoombaar zijn. Op de specifieke vraag aan GS of het mogelijk is om het Strandvignet in te voeren in combinatie met een verhoging van de parkeertarieven, is aangegeven dat alle eventueel te genereren inkomsten eerst benut moeten worden voor het terugdringen van het tekort. Daarmee is het invoeren of verlengen van het strandvignet niet mogelijk dit jaar.