Bekendmaking voornemen voorbereiding bestemmingsplan Grevelingenstraat 7 - 7a Zierikzee

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een nieuw bestemmingsplan ‘Grevelingenstraat 7 - 7a Zierikzee’ wordt voorbereid. 

 Bekendmaking voornemen voorbereiding bestemmingsplan Grevelingenstraat 7 - 7a Zierikzee

Het plan

Op verzoek van Aldi is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld wat voorziet in het wijzigen van het bestemmingsplan op het adres Grevelingenstraat 7 en 7a in Zierikzee. De wijziging voorziet in een andere indeling van het bestaande pand, waarbij de ruimte beschikbaar voor volumineuze detailhandel wordt verplaatst en verkleind, en de ruimte voor de supermarkt wordt vergroot.

Adviserende instanties

Het plan ligt nog niet ter inzage. Wel stellen wij de volgende instanties in de gelegenheid om advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan: Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Veiligheidsregio Zeeland, Ondernemerskring Schouwen-Duiveland en Ondernemersvereniging Zierikzee.

Procedure

Na ontvangst van de adviezen van de hiervoor genoemde instanties stellen wij een ontwerpbestemmingsplan op. Dit ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting ter inzage worden gelegd in september 2017, waarbij voor iedereen de mogelijkheid bestaat om een reactie te geven. Steeds als het plan ter inzage wordt gelegd, wordt u hierover via een publicatie geïnformeerd.