Gedragscodes bestuurlijke integriteit

Voor raads(commissie)leden en de collegeleden heeft de gemeenteraad actuele gedragscodes opgesteld. Naast de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers en Gedragscode integriteit bestuurders heeft de gemeenteraad ook een Protocol voor mogelijke integriteitsschendingen door leden van gemeenteraad, raadscommissieleden of leden van het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Indien collega-bestuurders, ambtenaren, organisaties, bedrijven of burgers een redelijk vermoeden hebben van schending van bestuurlijke integriteit door een raadslid, commissielid of een wethouder van de gemeente Schouwen-Duiveland kunnen zij een melding doen bij de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland. Een hoeft niet noodzakelijkerwijs te gaan over een vaststaand feit. Er kan ook sprake zijn van een vermoeden. Het moet echter wel om een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden gaan, gebaseerd op eigen kennis of eigen waarneming. Alleen dan worden de meldingen door de burgemeester in behandeling genomen. Een melder kan aangeven anoniem te willen blijven.