Bezwaar maken

Omschrijving

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u daartegen bezwaar maken. Let op dat u dat op tijd doet.

Bezwaarschrift

ln de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat hoe u bezwaar kunt maken tegen een besluit van de gemeente. Dat besluit gaat bijvoorbeeld over het verlenen, intrekken of weigeren van een vergunning, ontheffing, uitkering of subsidie. In het besluit dat u hebt gekregen, staat bij wie u het bezwaarschrift moet indienen en binnen welke termijn. Meestal is dat binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit.

Geef in het bezwaarschrift aan tegen welk besluit het is gericht en waarom u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit van de baan is. Wilt u dat het besluit tijdelijk niet wordt uitgevoerd? Dan kunt u naast het bezwaarschrift een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek stuurt u naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Hieraan zijn kosten verbonden.

Hoe werkt het?

Klik op de knop 'Indienen' in het rechtermenu op deze pagina om een bezwaarschrift in te dienen. Dit geldt niet voor de bezwaren tegen leges, belastingaanslagen of Waardering onroerende zaken (WOZ). Op uw aanslag staat vermeld hoe u daartegen bezwaar kunt maken.

De commissie bezwaarschriften behandelt uw bezwaarschrift. Deze commissie is onafhankelijk.

De commissie bezwaarschriften nodigt u uit voor een hoorzitting. Ook anderen, bijvoorbeeld de vergunninghouder, kunnen worden uitgenodigd. Op de hoorzitting kunt u uw mening geven over de zaak. De gemeente geeft ook een reactie op het bezwaar. De commissie stelt daarna een advies op. De gemeente beslist uiteindelijk over het bezwaarschrift.

Machtiging

U kunt zich tijdens de hoorzitting door iemand laten bijstaan, bijvoorbeeld een deskundige of advocaat. Ook kunt u iemand machtigen om namens u het bezwaarschrift in te dienen of het woord te voeren.