Bezwaar maken

Omschrijving

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u daartegen bezwaar maken. Let op dat u dat op tijd doet.

Bezwaarschrift

ln de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat hoe de gemeente met haar burgers moet omgaan. Deze wet regelt ook hoe u bezwaar kunt maken tegen een besluit van de gemeente. Dat besluit gaat bijvoorbeeld over het verlenen, intrekken of weigeren van een vergunning, ontheffing, uitkering of subsidie. In het besluit dat u hebt gekregen, staat bij wie u het bezwaarschrift moet indienen en binnen welke termijn. Meestal is dat binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit.

Geef in het bezwaarschrift aan tegen welk besluit het is gericht en waarom u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit van de baan is. Wilt u dat het besluit (in ieder geval voor de duur van de bezwarenperiode) niet wordt uitgevoerd, dan kunt naast het bezwaarschrift, een verzoek indienen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Hieraan zijn kosten verbonden (griffierecht).

Hoe werkt het?

Om een bezwaarschrift in te dienen, klikt u op de knop 'Indienen' in het rechtermenu op deze pagina.

Het bezwaarschrift wordt behandeld door de commissie bezwaarschriften. Dit is een onafhankelijke commissie die de gemeente adviseert over het bezwaarschrift. Dit geldt overigens niet voor de bezwaren tegen belastingaanslagen of Waardering onroerende zaken (WOZ); die worden door de heffingsambtenaar afgehandeld.

De commissie bezwaarschriften hoort de belanghebbenden bij een besluit. Dat betekent dat u, maar bijvoorbeeld ook de vergunninghouder, een uitnodiging krijgt voor een hoorzitting. Op de hoorzitting kunt u uw mening geven over de zaak. Ook de gemeente wordt gevraagd te reageren op uw bezwaar. De commissie bezwaarschriften stelt daarna een advies op aan de gemeente. De gemeente beslist uiteindelijk over het bezwaarschrift.

Machtiging

U kunt zich tijdens de hoorzitting door iemand laten bijstaan, bijvoorbeeld een deskundige of advocaat. Ook kunt u iemand machtigen om namens u het bezwaarschrift in te dienen of het woord te voeren.

Intrekken bezwaarschrift

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaarschrift intrekken, dan kunt u dat digitaal doen.