Bezwaar maken

Omschrijving

Heeft u een besluit ontvangen en is dat niet duidelijk? Neem dan contact op met de ambtenaar die het heeft behandeld.

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u daartegen bezwaar maken. In het besluit staat waar en hoe u uw bezwaarschrift kunt indienen. Let wel op dat u het bezwaarschrift op tijd indient.

Bezwaarschrift

ln de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat hoe u bezwaar kunt maken tegen een besluit van de gemeente. Dat gaat bijvoorbeeld over het verlenen, intrekken of weigeren van een vergunning, ontheffing, uitkering of subsidie. In het besluit staat bij wie u het bezwaarschrift moet indienen en binnen welke termijn. Meestal is dat binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit.

Geef in het bezwaarschrift aan tegen welk besluit het is gericht en waarom u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit van de baan is. Wilt u dat het besluit tijdelijk niet wordt uitgevoerd? Dan kunt u naast het bezwaarschrift een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek stuurt u naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Hieraan zijn kosten verbonden.

Hoe werkt het?

Klik op de knop 'Indienen' in het rechtermenu op deze pagina om een bezwaarschrift in te dienen.

Dit geldt niet voor de bezwaren tegen leges, belastingaanslagen of Waardering onroerende zaken (WOZ). Op uw aanslag staat vermeld hoe u daartegen bezwaar kunt maken.

De gemeente bekijkt of het bezwaar in aanmerking komt voor bemiddeling. Hierover kan contact met u worden opgenomen. Als er geen bemiddeling is gedaan óf de bemiddeling heeft geen resultaat, dan behandelt de commissie bezwaarschriften uw bezwaarschrift. Deze commissie is onafhankelijk.

De commissie bezwaarschriften nodigt u uit voor een hoorzitting. Ook anderen, bijvoorbeeld de vergunninghouder, kunnen worden uitgenodigd. Op de hoorzitting kunt u uw mening geven over de zaak. De gemeente geeft ook een reactie op het bezwaar. De commissie stelt daarna een advies op. De gemeente beslist uiteindelijk over het bezwaarschrift. Deze beslissing ontvangt u binnen twaalf weken na afloop van de bezwaartermijn.

Machtiging

U kunt zich tijdens de hoorzitting door iemand laten bijstaan, bijvoorbeeld een deskundige of advocaat. Ook kunt u iemand machtigen om namens u het bezwaarschrift in te dienen of het woord te voeren.