Samenstelling college van BenW

Rabelink

G.C.G.M. (Gerard) Rabelink (burgemeester)


Telefoon (0111) 452 190
E-maill


Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid waaronder integrale handhaving
 • Burgerzaken en digitalisering van de dienstverlening
 • Bestuurlijke coördinatie, communicatie, eilandmarketing en voorlichting
 • Juridische zaken waaronder deregulering
 • Facilitaire ondersteuning en Gemeentearchief
 • Documentaire Informatievoorziening en Informatisering en automatisering
 • Nationaal Park Oosterschelde 
van den Berg

W.D. (Wout) van den Berg (wethouder)
2e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 191
E-mail
Politieke partij: VVD

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Ontwikkelingsbedrijf
 • Economische zaken
 • Sport waaronder gemeentelijk zwembad en sporthallen
 • Financiën en belastingen
 • Personeel en organisatievan den Heuvel

M.K. (Marieke) van den Heuvel 
(gemeentesecretaris)

Telefoon (0111) 452 120
E-mail

van Burg

A.M.J. (Jacqueline) van Burg (wethouder)
1e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 181
E-mail
Politieke partij: Leefbaar Schouwen-Duiveland

Portefeuille

 • Stads- en dorpsraden
 • Maatschappelijke voorzieningen
 • Recreatie, toerisme en watersport
 • Havens
 • Landbouw en visserij
 • Openbare werken en reiniging
 • Verkeer, vervoer en parkeren
 • Volkshuisvesting
 • Educatie waaronder onderwijs
 • Cultuur, monumentenbeleid en archeologie
 • Milieu


van den Bos

C.H. (Cees) van den Bos (wethouder)
3e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 194
E-mail
Politieke partij: SGP

Portefeuille

 • Welzijn en volksgezondheid
 • Werk en inkomen, waaronder de Participatiewet
 • De Zuidhoek
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waaronder decentralisatie Algemene wet bijzondere ziektekosten
 • Jeugd, Jeugdhulp en Passend Onderwijs, waaronder decentralisatie Jeugdzorg
 • Water
 • Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta