Besluiten BenW 24-11-2020

Naamgeving fietstunnels Serooskerke

Vaststellen van 2 namen voor nieuw aan te leggen fietstunnels onder de nieuwe rotondes N57 nabij Serooskerke.
Voor de oostelijke tunnel: Golendijke (spelling 1753, oudere vermeldingen zijn te vinden in de jaren 1599: Ghoolen dijcke, en in 1676: Golendijcke)
Voor de westelijke tunnel: den Omloop (1753)

Geen medewerking verlenen aan het realiseren van een erfafscheiding voor de voorgevel hoger dan 1 meter op het adres Kapelleweg 17 Scharendijke

 1. Geen medewerking verlenen aan het realiseren van een erfafscheiding voor de voorgevel hoger dan 1 meter op het adres Kapelleweg 17 Scharendijke;
 2. Handhavend optreden tegen de reeds geplaatste erfafscheiding;

Planning en communicatieplan uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede

 1. De planning uitvoering projecten Burgh-Haamstede vast te stellen.
 2. Het communicatieplan uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede.
 3. De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief te informeren.

Omgevingsvergunning dakopbouw Unio 21 Brouwershaven

Medewerking te verlenen aan een dakopbouw op de recreatiewoning Unio 21 te Brouwershaven.

Mobiliteitsknooppunt Schouwen-West - evaluatie natransport Transferium Renesse 2020

 1. Kennisnemen van evaluatie 2020 natransport Transferium Renesse
 2. Akkoord gaan met voorbereiden 2021 natransport Transferium Renesse
 3. Raad informeren over evaluatie 2020 en opstarten voorbereiding 2021 natransport Transferium Renesse

Het toevoegen van een woning op het adres Appelmarkt 20 Zierikzee

Geen medewerking verlenen aan het toevoegen van een woning op het adres Appelmarkt 20 in Zierikzee

Verhaallijnen Toeristische Hoofdstructuur (THS) Groen Blauwe Oase

 1. Kennis nemen van het boek “Verhaallijnen Schouwen-Duiveland”
 2. Kennis nemen van vervolgstappen om de verhaallijnen te benutten voor product-markt combinaties
 3. Gemeenteraad informeren door middel van raadsbrief en beschikbaar stellen van het boek.

Ondertekenen instemmingsverklaring subsidie Zeeland in Stroomversnelling

Het college besluit de instemmingsverklaring voor de subsidieaanvraag De Kentering ten behoeve van de provinciale subsidie Zeeland in Stroomversnelling te ondertekenen.

Uitbesteding archieftaak aan het Zeeuws Archief

 1. Besluit nemen tot wijziging van artikel 8 van het Besluit Informatiebeheer 2019: aanwijzen gemeentelijke archiefbewaarplaats.
 2. Mandatering van de bevoegdheid tot het aanwijzen van de gemeentearchivaris aan het dagelijks bestuur van het Zeeuws Archief met ingang van 14 december 2020.
 3. Goedkeuren van de dienstverleningsovereenkomst Uitbesteding archieftaak aan het Zeeuws Archief (zie bijlage 2).
 4. De portefeuillehouder archief volmacht te verlenen tot ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst.
 5. De gemeenteraad informeren door middel van de bijgevoegde raadsbrief.

Administratieve verwerking projecten zoet water Schouwen-Duiveland

 1. In te stemmen met de begroting voor broedplaats zoet water Schouwen-Duiveland inclusief POP 3-project samenwerken voor zoet water en deze wijziging laten autoriseren door de Raad via het raadsvoorstel begrotingswijziging van december 2020.
 2. Gemeenteraad hierover informeren met bijgevoegde raadsbrief.

Budgetsubsidie Kibeo 2020 behoud (ve) peuteropvang in de kernen, locatie Bruinisse.

 1. De budgetsubsidie voor behoud (ve) peuteropvang in de kernen, locatie Bruinisse, voor 2020 alsnog toe te kennen.
 2. Deze subsidie voor een bedrag van € 7.695,00 toe te kennen.
 3. Deze subsidie te dekken uit het budget Onderwijsachterstanden.

Accorderen en ondertekenen van de DVO en het Jaarplan 2021 van de RUD Zeeland.

Accorderen en ondertekenen van de bijgevoegde DVO en het Jaarplan 2021 van de RUD Zeeland.

Afsluiten raamovereenkomst Stichting Sportservice Noord-Brabant

 1. De raamovereenkomst met Sportservice Noord-Brabant af te sluiten.
 2. De raamovereenkomst met Sportservice Noord-Brabant te financieren vanuit de beschikbare middelen voor Vitaal Schouwen-Duiveland.
 3. De inkomsten vanuit de verschillende overeenkomsten onder de raamovereenkomst ten goede te laten komen van Vitaal Schouwen-Duiveland.
 4. De termijn voor de overeenkomsten onder de raamovereenkomst te maximeren op twee jaar.