Besluiten BenW 15-12-2020

De peilstok, tussentijdse evaluatie collegeprogramma 2018-2020 midterm

 1. Instemmen met de tussentijdse evaluatie van het collegeprogramma 2018-2020 Verbindend Verder - de peilstok (mid term review)
 2. De gemeenteraad informeren met toezenden van deze tussentijdse evaluatie met een raadsbrief
 3. Uw voornemen daarin kenbaar maken om onze gemeente aan te melden bij VNG als SDG-gemeente (Sustainable Development Goals-gemeente)
 4. De peilstok plaatsen op Intranet en eventueel de gemeentelijke website

Stand van zaken Stikstofproblematiek (2)

 1. kennisnemen van de stand van zaken rondom de stikstofproblematiek
 2. de gemeenteraad informeren met bijgevoegde raadsbrief

Vaststelling projectsubsidie LTC Scharendijke aanleg infrastructuur padelbaan

Instemmen met aanvraag LTC Scharendijke tot vaststelling van projectsubsidie voor aanleg infrastructuur padelbaan, overeenkomstig de toegekende bijdrage.

Wijzigingen op pro forma Subsidieprogramma 2021

De benoemende wijzigingen en/of afwijkingen in het subsidieprogramma 2021 ten opzichte van het eerder ingediende pro forma advies te accepteren.

Vooroverleg camping De Pionier

Medewerking verlenen aan uitbreiding van het aantal permanente standplaatsen op camping De Pionier.

2e wijziging ontwerp programmabegroting SWVO 2020

De raadsbrief over de 2e wijziging Ontwerp Programmabegroting SWVO 2020 vast te stellen.

Verleende Parkeerontheffing aan burgemeester en wethouders.

 1. De huidige, aan burgemeester en wethouders verleende, algemeen geformuleerde parkeerontheffingen in te trekken.
 2. Gebruik te maken van een informatieve kaart voor achter de voorruit met daarop de tekst ‘piket burgemeester en wethouders gemeente Schouwen-Duiveland’, te gebruiken bij calamiteiten in geval van piketdienst.

Vaststelling wijzigingsplan realiseren kampeerhuisjes Hogeweg 96a Burgh-Haamstede

 1. De antwoordnotitie wijzigingsplan Hogeweg 96a Burgh-Haamstede vast te stellen;
 2. Het wijzigingsplan Hogeweg 96a Burgh-Haamstede gewijzigd vast te stellen;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2, onder a en lid 3 Wro ;
 4. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsbrief.

Stand van zaken implementatie Omgevingswet

 Kennis nemen van de stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet

SPV subsidie

 1. Met in achtneming van de ontvangen toekenningsbeschikking specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 en de daarin opgenomen voorwaarden de flankerende maatregelen 3e fase Recreatieverdeelweg in 2021 uitvoeren;
 2. In 2021 pakken we de voorbereiding voor het fietspad Renesse-Plompetoren op, uitvoering dient volgens de subsidiebeschikking 31 december 2022 gereed te zijn.
 3. Raad via raadsbrief informeren.

Raadsbrief voortgang actualisatie schrijfwijzer en Direct Duidelijk Taalgebruik

 1. In te stemmen met de actualisatie van de schrijfwijzer en het toepassen van Direct Duidelijk taalgebruik.
 2. De raad via een raadsbrief te informeren over de afhandeling van de motie 'helder en duidelijk taalgebruik'.

Terugkoppeling onderzoeksresultaten munitiestort Zierikzee

De gemeenteraad inlichten over de vertraging die is opgelopen met betrekking tot het onderzoek van de munitiestortplaats Zierikzee

Bekostiging uitbreiding Theo Thijssenschool en vaststellen Programma en Overzicht 2021

 1. Instemmen met het onderdeel van het uitvoeringsprogramma wat betreft de bekostiging van uitbreiding van de Theo Thijssenschool onder voorbehoud van het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het meerjaren uitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs Schouwen-Duiveland 2020 - 2028
 2. Het onder voorbehoud van besluit van de gemeenteraad vaststellen van de afsprakenbrief met Obase over de bekostiging en uitvoering van de uitbreiding van de Theo Thijssenschool
 3. Het vaststellen van het Programma en Overzicht 2021 met toekenning van eerste inrichting voor het speellokaal sbo de Meie en uitbreiding Theo Thijssenschool voor een totaalbedrag van € 52.724,- en het aanhouden van de aanvragen voor nieuwbouw in cluster Noord-West en van Johan Louis de Jongeschool.
 4. Een investeringsbudget van € 44.756 beschikbaar te stellen voor de eerste inrichting uitbreiding Theo Thijssenschool.
 5. Het beschikbare investeringsbudget ad. € 53.960 voor de eerste inrichting van sbo de Meie te verlagen tot € 7.969 en specifiek te bestemmen voor de eerste inrichting van het speellokaal sbo De Meie.
 6. De mutaties op de investeringsbudgetten door de raad te laten autoriseren als wijziging op de Programmabegroting 2021 – 2024 via het voorstel begrotingswijziging.
 7. Via de Programmabegroting 2022 – 2025 de gevolgen hiervan voor de kapitaallasten mee te nemen.

Kustmarathon Zeeland Budgetsubsidie 2021

Het subsidieverzoek van Stichting Marathon Zeeland af te wijzen. 

Koerspret MTB Beachrace Zeeland Projectsubsidie 2021 (eenmalig)

Het subsidieverzoek van Kona Event Support afwijzen.

Schriftelijke vragen fractie SP gedupeerden toeslagenaffaire belastingdienst

De raad met bijgevoegd vertragingsbericht te informeren over de stand van zaken qua afhandeling van de gestelde schriftelijke vragen van de fractie SP over de toeslagenaffaire.

Overeenkomst sluiten met Stichting Vier het Leven voor 2021

 1. Een overeenkomst met Stichting Vier het Leven voor 2021 af te sluiten.
 2. Hiervoor in 2021 € 2.500 incidenteel in te zetten vanuit het Projectenbudget GGD Zeeland.

Vaststelling projectsubsidie Rode Kruis en voortzetting HartslagNu in 2021

 1. De projectsubsidie Hartveilig Wonen 1 juli 2016 t/m 31 juni 2020 van het Rode Kruis vast te stellen op € 48.000.
 2. Een overeenkomst te sluiten met het Rode Kruis voor voortzetting van de activiteiten HartslagNu in 2021.
 3. Hiervoor in 2021 € 3.500 incidenteel in te zetten vanuit het Projectenbudget GGD Zeeland.

Vervolg implementatie Wet verplichte ggz, Ketenveldnorm Levensloopfunctie en Hoorservice in 2021

 1. Het Zorg-en Veiligheidshuis Zeeland te verzoeken vanaf 2021 haar taken uit te breiden met de aanmelding (meldfunctie), de uitvoering van multidisciplinaire triage en toeleiding naar zorg van cliënten binnen de Ketenveldnorm Levensloopfunctie.
 2. De benodigde middelen ad. € 4.760 voor de uitvoering van de Ketenveldnorm Levensloopfunctie in 2021 beschikbaar te stellen.
 3. De begroting Wet verplichte ggz en Aanpak personen met verward gedrag 2021 vast te stellen.
 4. De overeenkomst met Khonraad voor de uitvoering van de Hoorservice met een jaar, voor 2021, te verlengen.
 5. De gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein te informeren met bijgevoegde raadsbrief.

Havenatlas

Vaststellen havenatlas 2021.