Besluiten BenW 08-12-2020

Goedkeuring jaarrekening 2019 Stichting Renesse

 1. Goedkeuring aan de jaarrekening 2019 van de Stichting Renesse te verlenen.
 2. De inhoud van bijgaande raadsbrief vast te stellen.
 3. De raad via raadsbrief van het collegebesluit in kennis te stellen.

Omgevingsvergunning dakopbouw Unio 2 Brouwershaven

Medewerking te verlenen aan een dakopbouw op de recreatiewoning Unio 2 te Brouwershaven.

Vaststelling Progamma van Eisen archeologische begeleiding Oude Haven Zierikzee

Het opgestelde Programma van Eisen voor het archeologisch begeleiden van de restauratie van de kademuren aan de Oude Haven vaststellen.

Toekenning projectsubsidie voor Kibeo extra inzet intern begeleider 2021

 1. De aanvraag voor projectsubsidie van Stichting Kibeo voor extra inzet intern begeleider voor het jaar 2021 deels toe te kennen.
 2. Hiervoor een bedrag van € 16.226,16 beschikbaar te stellen.
 3. Dit te dekken uit het budget Onderwijsachterstanden.
 4. Aan Stichting Kibeo de opdracht te geven om per kwartaal de ureninzet en taken van de intern begeleider per locatie te overleggen.
 5. Aan Stichting Kibeo de opdracht te geven om aan het einde van 2021 verantwoording af te leggen over het resultaat van de inzet.
 6. De noodzakelijke verhoging van het subsidieplafond mee te nemen in het eerstvolgende raadsvoorstel begrotingswijziging 2021.

Grondprijsbrief 2021

 1. De grondprijsbrief 2021 vast te stellen.
 2. De raad hierover via een raadsbrief te informeren.