Besluiten BenW 05-01-2021

Aanbouw Lange Achterweg 2 Oosterland

Medewerking verlenen aan het bouwplan voor de Lange Achterweg 2 in Oosterland

Bloemenranden akkers 2020

De raad via een raadsbrief te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de bloemenranden langs akkers in 2020 op Schouwen-Duiveland.

Concept aanbevelingenrapport evaluatie openbare ruimte centrum Renesse

 1. Het concept aanbevelingenrapport evaluatie openbare ruimte centrum Renesse vast te stellen.
 2. Het concept aanbevelingenrapport gedurende drie weken 'ter inzage te leggen' via de website van het Masterplan Renesse.

Motie RES haalbaar en betaalbaar

U wordt gevraagd:

 1. Kennis te nemen van de beantwoording van de motie RES haalbaar en betaalbaar door de stuurgroep RES.
 2. De beantwoording middels een raadsbrief voor te leggen aan de gemeenteraad.

Motie behoud gasaansluitingen woningen en bedrijven

U wordt gevraagd:

 1. Kennis te nemen van de beantwoording van de motie behoud gasaansluitingen woningen en bedrijven door de stuurgroep RES.
 2. De beantwoording middels een raadsbrief voor te leggen aan de gemeenteraad.

Voortgang oprichting lokale marketing organisatie

 1. Kennisnemen voortgang lokale marketing organisatie
 2. Kennisnemen brief/visie lokale marketing organisatie
 3. Rol van de gemeente in dit proces vaststellen, zoals hieronder beschreven
 4. Randvoorwaarden vaststellen voor de Economische Impuls aan de lokale organisatie
 5. Een voorschot van 250.000 euro toekennen in januari 2021 voor de opstartfase en 250.000 euro in april 2021.
 6. De marketing organisatie adviseren voor de inhuur van externe expertise iemand of een organisatie te kiezen met bewezen kennis van destinatiemarketing
 7. De nieuwe stichting vragen een overzicht te maken van lopende activiteiten om een vacuüm te voorkomen
 8. Inspiratiepunt Renesse onder voorwaarden ter beschikking stellen aan de nieuwe stichting
 9. Op dit moment geen structurele financiële garanties bieden
 10. Raad informeren met bijgevoegde raadsbrief

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en vroegsignalering

 1. Kennis te nemen dat wij Plangroep hebben gevraagd uitvoering te geven aan de inrichting van vroegsignalering (uitwisseling persoonsgegevens), het opstarten hiervan en begeleiden van de uitvoering (1 januari – 1 mei 2021). Dit als voorbereiding op de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). 
 2. In te stemmen met het informeren van onze gemeenteraad met bijgevoegde raadsbrief.