Besluiten BenW 01-12-2020

bouwplan Zeeanemoonweg 54 Renesse

Medewerking te verlenen aan het bouwen van een schuur op het adres Zeeanemoonweg 54 te Renesse.

Verlenging financiële steun Zeeuws Oranjefonds

 1. Het initiatief verlenging Zeeuws Oranjefonds financieel te steunen onder voorwaarde van deelname van alle Zeeuwse gemeenten.
 2. Het benodigde budget ad. € 4.400 te dekken uit de algemene reserve en in 1 keer beschikbaar stellen voor de periode van twee jaren
 3. Het subsidieplafond voor 2021 te verhogen met € 4.400
 4. De financiële consequenties als benoemd onder 2. en 3. mee te nemen in het eerstvolgende raadsvoorstel begrotingswijziging.

Een negatieve grondhouding aannemen voor het wijzigen van het bestemmingsplan aan de Zandweg 31 te Zierikzee en Poststraat 7 te Nieuwerkerk

 1. Geen medewerking verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan van de Zandweg 31 te Zierikzee.
 2. Geen medewerking verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan van de Poststraat 7 te Nieuwerkerk.

Financiële afwijkingenrapportage 2020-2

 1. de financiële consequenties van deze rapportage te verwerken in de programmabegroting;
 2. het negatieve exploitatiesaldo in 2020, 2021 en 2022 van respectievelijk € 102.800, € 44.600 en € 34.000 te onttrekken uit de algemene reserve;
 3. voor een bedrag van € 197.533 aan exploitatiebudgetten via de algemene reserve door te schuiven naar 2021;
 4. een onttrekking uit de reserve bovenwijkse voorziening van € 24.000 door te schuiven naar 2021.
 5. uit de bestemmingsreserve investeringen Zuidhoek in 2020 € 12.015 minder te onttrekken;
 6. per saldo € 183.600 aan investeringskredieten door te schuiven naar 2021;
 7. binnen de voorziening dubieuze debiteuren een extra onttrekking van € 599.013 te ramen in 2020;
 8. de financiële consequenties mee te nemen in het raadsvoorstel begrotingswijzigingen die wordt vastgesteld in de raad van 17 december 2020;
 9. de raad via bijgaande raadsbrief informeren over de inhoud van deze financiële afwijkingenrapportage.

Principeverzoek Oude Moolweg Renesse (Kad. Westerschouwen A 1407)

Negatieve grondhouding aannemen voor het realiseren van een recreatiewoning op het perceel kadastraal bekend als Westerschouwen A 1407 aan de Oude Moolweg in Renesse.

Herijking gemeentelijke monumenten Schouwen-Duiveland

 1. Kennis nemen van de aangevulde redengevende beschrijvingen
 2. Kennis nemen van de uitkomsten van het vervolgonderzoek gemeentelijke monumenten;
 3. Kennis nemen van de reacties van de deskundige instanties op het vervolgonderzoek;
 4. De gemeentelijke monumentenlijst herijken op basis van het basisonderzoek en het vervolgonderzoek.
 5. De raad vragen wensen en bedenkingen kenbaar te maken op uw voorgenomen besluit.

Proces evaluatie herijking minimabeleid

 1. Instemmen met het laten plaatsvinden van de evaluatie herijking minimabeleid in het 1e kwartaal 2021.
 2. Instemmen met het continueren van het huidige minimabeleid voor 2021.
 3. Indien sprake is van restantmiddelen 2020 de raad voor te stellen deze via de 1e Programmarapportage 2021 vanuit de algemene reserve voor 2021 beschikbaar te stellen voor de doelgroep minimabeleid.
 4. Instemmen met de raadsbrief.

Begeleid / beschermd wonen Dorpsstraat 10-13 te Ellemeet

 1. Het gesprekverslag toe te sturen aan de betrokken partijen;
 2. Medewerking te verlenen aan een tijdelijke omgevingsvergunning (2 jaar) voor het huisvesten van vijf personen met autisme en in deze periode de klachten uit de omgeving te monitoren;
 3. De betrokken partijen te informeren over het voorgenomen besluit van het college.

Toekennen financiële bijdrage vervanging lift Nieuwe Kerk Zierikzee

 1. Eenmalig een bedrag van € 9.000 toe te kennen aan Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee voor de vervanging van de plateaulift.
 2. Deze bijdrage te dekken uit de budgetten verkiezingen (€ 4.000), Bevordering Kunst en Cultuur (€ 2.500) en Open Monumentendag 2020 (€ 2.500).