Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Ruimtelijke plannen / Structuurvisies / Zierikzee, Structuurvisie 2030

Zierikzee, Structuurvisie 2030

Bekendmaking ontwerp Structuurvisie Zierikzee 2030

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een nieuwe structuurvisie wordt voorbereid. De ontwerp Structuurvisie Zierikzee 2030 ligt op grond van de inspraakverordening van maandag 3 april tot en met maandag 15 mei voor iedereen ter inzage. Hier kunt u het digitale plan raadplegen. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis, waar u het tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt inzien. Het amendement van de raad van 23 februari 2017, met als onderwerp ‘Structuurvisie Zierikzee, onderdeel wonen’, is bijgesloten.

Het plan

De gemeentelijke "Structuurvisie Zierikzee 2030" vervangt de structuurvisie uit 2002. De structuurvisie is een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de stad Zierikzee. Deze visie beschrijft de huidige en gewenste waarden en kwaliteiten van de stad Zierikzee en kijkt daarbij vooruit naar 2030. De structuurvisie weegt de verschillende belangen vanuit diverse beleidsterreinen zorgvuldig af. Van hieruit wordt een integrale richting bepaald voor de periode tot 2030.

De structuurvisie is vooral gericht op behoud en verbetering van de bestaande ruimtelijke en sociale kwaliteiten en op het versterken van het stedelijk landschap en de leefbaarheid. De visie schetst een beeld van zowel de samenleving als de ruimtelijke omgeving van de stad Zierikzee. In de visie wordt gestuurd op ruimtelijke structuren: waar gebeurt wat, op welke manier, op welk moment, waarom en welke verbanden zijn er tussen locaties?

De structuurvisie is een document voor de langere termijn. De visie vormt de basis voor het toekomstig beleid. Als uitwerking van de structuurvisie kunnen gebiedsvisies, masterplannen, uitwerkingsplannen en bestemmingsplannen worden opgesteld en concrete (plan)ontwikkelingen in gang worden gezet.

Reageren

Van maandag 3 april tot en met maandag 15 mei 2017kan iedereen een zienswijze geven op de ontwerpstructuurvisie. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met Ricardo de Winter via (0111) 452 442.

Procedure

De gemeenteraad zal met inachtneming van de ingediende zienswijzen in het tweede half jaar van 2017 een besluit nemen over de vaststelling van de structuurvisie. Een en ander is afhankelijk van het tempo waarmee een onafhankelijke woningmarktanalyse, herijkte Woonvisie en juridische en financiële risicoanalyse van privaatrechtelijke afspraken met ontwikkelaars (zie amendement 23 februari 2017) kan worden opgeleverd en de wijze waarop deze informatie in de definitieve Structuurvisie moet worden verwerkt.
Na vaststelling wordt de structuurvisie voor iedereen ter inzage gelegd. Tegen het vaststellingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

 


Uitgelicht


Zoeken